6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında TUZ-YAP İNŞAAT YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“TUZ-YAP”, “Şirket”); veri sorumlusu sıfatıyla ve Kanun’da yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Belediye bünyesinde kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’a uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız ve gerekli denetimleri periyodik olarak gerçekleştirmekteyiz. İlgili kişilerin haklarını ve veri sorumlusu olarak kendi sorumluluklarımızı bilerek Kanun kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İlgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiyi kamuoyuna duyurmak adına işbu aydınlatma metnini hazırladık.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu olarak TUZ-YAP ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:

 • İstanbul Tuzla Belediyesi’nin hizmet alanları başta olmak üzere; İstanbul genelindeki imar, su, kanalizasyon, ulaşım, kentsel altyapı, üstyapı, çevre projeleri, inşaat, bakım, onarım, mühendislik, müşavir hizmetler, organizasyon ve işletmecilik konularındaki faaliyetlerimizi kişilerin hayat kalitesini ve yaşam standartlarını artırarak gerçekleştirebilmek amacıyla,

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Tuzla Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifasına yardımcı olmak amacıyla,

 • Hedefimiz doğrultusunda Personel hizmeti, Kentsel Dönüşüm Projeleri, sosyal tesis işletmeciliği, spor tesisleri işletmeciliği, otopark işletmeciliği, katlı kapalı pazar yeri işletmeciliği, eğitim alanında sosyal yardımlar amaçlı malzeme alımları, personel eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı organizasyon ve koordinasyon konularında, çevreye saygılı, teknolojik yeniliklere açık faaliyetlerini artırabilmek amacıyla,

 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

 • Şirketimiz ve Tuzla Belediyesi arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,

 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla,

 • Şirketimizin bina, tesis ve işletmelerinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,

 • Şirketimiz veya Tuzla Belediyesi tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin, ticari, kamusal ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ve üçüncü kişilere ulaştırılmasını temin amacıyla,

 • İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,

 • Şirketimizin ve katıldığımız veya düzenlediğimiz etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,

 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,

 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

 • İlgili kanunlar uyarınca iş birliği içerisinde olduğumuz dernek, vakıf ve meslek odaları vb. kuruluşlarla hizmet projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla,

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması amaçlarıyla,

 • Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

 • Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

 • Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,

 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,

 • Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,

 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait bina, tesis ve çalışma alanlarının güvenliğinin kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,

 • Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla,

 • Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,

 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,

 • Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Şirketimize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,

 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,

 • İş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,

 • Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,

 • İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,

 • Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

 • İşletme, tesis ve çalışma alanlarımızı ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,

 • İş yürütme programlarının hazırlanması, vardiya listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,

 • Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,

 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 • Kamu hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, Tuzla Belediyesine,

 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, Tuzla Belediyesine,

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına,

 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize, Tuzla Belediyesine,

 • Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

 • Talep konusu ile sınırlı bir şekilde, geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,

 • İşletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

 • Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,

 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,

 • Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına,

 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,

 • Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına, Tuzla Belediyesine,

 • Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, Tuzla Belediyesine,

 • Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Tuzla Belediyesine, bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,

 • Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine, konsolosluklara,

 • Yönetsel kolaylığın sağlanabilmesi amacıyla Tuzla Belediyesine,

 • Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,

 • Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,

 • Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarabilmekteyiz.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, Tuzla Belediyesinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile, kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle veya kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta aracılığıyla yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişilerin taleplerini yöneltebileceği Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No :
Telefon Numarası : +90 216 446 19 35-36
ePosta Adresi : info@tuz-yapinsaat.com.tr
Adres : Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 99 Kat: 2 Tuzla / İSTANBUL