K.V.K.K. BAŞVURU FORMU

https://www.tuz-yapinsaat.com.tr/ K.V.K.K. BAŞVURU FORMU
Doküman No:

IK-FR-042

Yayınlandığı Tarih:

01.01.2020

Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No:

1/2

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla “Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi (kısaca TUZ-YAP)” ne aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kİşisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin eksik veya tanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilen münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Başvuru Yöntemi

Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi, tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini gösterir belgelerle birlikte TUZ-YAP’a ait Cami Mah. Cumhuriyet Cad. No: 99 Kat: 2 TUZLA - İSTANBUL adresine bizzat başvuru yapabilir.

Noter Vasıtasıyla Başvuru: Başvuru sahibi tarafından noter aracılığı ile Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi, tarafına ait KEP adresinden Güvenli Eleltronik İmza ile imzalanmış dilekçe ya da başvuru formu ile TUZ-YAP’a ait tuz-yap@hs01.kep.tr adresine göndermek suretiyle başvuru yapılabilir.

https://www.tuz-yapinsaat.com.tr/ K.V.K.K. BAŞVURU FORMU
Doküman No:

IK-FR-042

Yayınlandığı Tarih:

01.01.2020

Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No:

2/2

BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
Ad
Soyad
T.C. Kimlik Numarası (Pasaport No.)
Telefon No
E-posta
Adres
TUZ-YAP İLE OLAN İLİŞKİNİZ
 • Müşteri

 • Ziyaretçi

 • Eski Çalışanım
  Çalıştığım Yıllar: ........ - ........

 • Diğer

 • Çalışan

 • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
  Tarih: ..../..../........

 • Tedarikçi Yetkilisi / Çalışanıyım

 • Alt Yüklenici Yetkilisi / Çalışanıyım

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Kişi / Birim:
Konu:
Başvurunuza Cevap Yöntemi: (Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvurunun yapıldığı yöntem ile cevap verilecektir)
 • Başvuru sonucunun, posta aracılığı ile tebligata esas yerleşim yeri / iş yeri adresime gönderilmesini istiyorum.

 • Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 • Elden şahsen veya vekilim* aracılığıyla teslim almak istiyorum.

* Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayın...